Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • received_2817997061857006.jpg
 • 20200923_094902.jpg
 • 20200918_095539.jpg
 • 20200910_081230.jpg
 • 20201001_102045.jpg
 • 20200923_094621.jpg
Treść główna

Wstęp Deklaracji

Żłobek Miejski w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobekgryfino.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki do pobrania (np. PDF, DOC, XLS) - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Redaktorzy starają się poprawne formatować pliki tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów źródłowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będą poprawiane oraz będą dokładane starania, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Niektóre zdjęcia w serwisie nie są dodatkowo opisane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodane jest tzw. szybkie menu, które wywoływane jest za pomocą klawisza Tab (tabulator). Szybkie menu pozwala na bezpośrednie przechodzenie do Menu, Treści strony, Wyszukiwarki lub Deklaracji dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Waniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 531 306 102, 91 307 00 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie jest jedno miejsce parkingowe i rampa dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest budynkiem parterowym wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnościami. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

W serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych aktywnych elementach strony w logicznej kolejności, za pomocą klawisza Tab (tabulatora). Linki wewnętrzne w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie przeglądarki. Zastosowany jest kontrast tekstu do tła, dzięki czemu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.